นโยบายการขายสินค้า

 • การสั่งซื้อหรือชำระเงินผ่านช่องทางหลักเท่านั้น (Facebook , Line , IG) 
  ชื่อบัญชี ต้องเป็น บริษัท ฟิตเวย์ จำกัด หรือ เป็นการชำระผ่านทาง Website ฟิตเวย์เท่านั้น (เราไม่มีระบบลูกข่ายใดๆทั้งสิ้น)
 • เมื่อทำการสั่งสินค้าให้ถือว่า "ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลของสินค้า, ราคา, ที่อยู่การจัดส่งเรียบร้อยแล้ว"
 • ทาง Fitwhey จะส่งมอบสินค้าสภาพ 100% ตามที่ระบุในหน้าเว็บหรือเงื่อนไขการขาย  หากไม่เป็นไปตามนั้นทางเรามีความยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้
  ลูกค้าสามารถเคลมสินค้าได้ ตามโยบายการเคลมสินค้า
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ลูกค้า ทั่วไป (ที่ไม่ใช่ร้านค้าตัวแทนของบริษัท) ซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ โดยอาจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านราคาสินค้า

  หากทางบริษัทพบกรณีดังกล่าว ทางบริษัทจะทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อ โดยหากมีการชำระเงินเข้ามาในระบบแล้ว ทางบริษัทจะถือค่าชำระสินค้าเป็นค่าปรับเต็มจำนวนแก่ทางบริษัททันที และหากตรวจสอบว่า User นั้นมีจุดประสงค์ในการซื้อเพื่อไปจำหน่าย บริษัทขอสงวนสิทธ์ทำการระงับหรือยกเลิกสมาชิก ทันที และ ดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท (กรณีการสั่งซื้อไม่เป็นไปตามเงื่อนไข จะคืนเงินภายใน 120 วัน)
  กรณีซื้อไปจำหน่ายต้องติดต่อมาสมัครเป็นตัวแทนโดยตรงจากบริษัทเท่านั้น


  **ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ใน การเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข   โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า