คณะกรรมการ
ตำแหน่งในองค์กร ชื่อ-นามสกุล คุณสมบัติ
1. ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท คุณดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการอิสระ
2. รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบริษัท คุณแดนนี่ ชิลลี่
3. รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท คุณมิตรทอง ชูลิตะวงศ์
4. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
5. กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งในองค์กร ชื่อ-นามสกุล
1. ประธานกรรมการบริหาร คุณแดนนี่ ชิลลี่
2. กรรมการผู้จัดการ คุณมิตรทอง ชูลิตะวงศ์
3. รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและขาย คุณพงศ์พัฒน์ วัฒนศรี
4. รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ คุณปภาดา รุ่งชาญวณิชย์
5. รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน คุณศิขรินทร์ หมั้นทรัพย์

หมายเหตุ:

  1. ตามพรบ. มหาชน กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
  2. ตามหลักบรรษัทภิบาล (good corporate governance) กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริษํทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง / ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
  3. ตามประกาศกลต. กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ผมจึงเห็นว่า Fitwhey ควรมีกรรมการ 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการ 3 คน ก็เป็นกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก็มีกรรมการอิสระ 3 คนจาก 5 คน ซึ่งก็เกินกึ่งหนึ่ง อีกทั้งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ต้องเป็นคนละบุคคลกัน จึงเป็นคุณแดนนี่ และผม