คณะกรรมการ
ตำแหน่งในองค์กร ชื่อ-นามสกุล คุณสมบัติ
1. ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท คุณดุษิต จงสุทธนามณี กรรมการอิสระ
2. รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท คุณดนุพล ชิลลี่ กรรมการบริหาร
3. รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท คุณมิตรทอง ชูลิตะวงศ์ กรรมการบริหาร
4. กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท -ว่าง- กรรมการอิสระ
5. กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท -ว่าง- กรรมการอิสระ
ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งในองค์กร ชื่อ-นามสกุล
1. ประธานกรรมการบริหาร คุณดนุพล ชิลลี่
2. กรรมการผู้จัดการ คุณมิตรทอง ชูลิตะวงศ์
3. รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและขาย คุณดนุพล ชิลลี่
4. รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อต่างประเทศ คุณวยากร พึ่งเงิน
5. รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ คุณวิฑูร จิระเวชบวรกิจ
6. รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน คุณภูวดล ทองวงษ์